Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psychologické směry

20. 5. 2007

Psychologické směry

Experimentální psychologie

 • založil Wilhelm Wundt
 • první ps. laboratoř (1879)
 • zkoumá na podkladech experimentů oblast duševních pochodů

Behaviorismus

 • založil John Watson (1878 - 1958)
 • psychologie je chápána jako věda o chování
 • snaha opustit zkoumání subjektivních pocitů a zaměřit se zkoumání chování člověka
 • chování člověka je chápáno jako reakce na podněty
 • jeden z nejvýraznějších psychologických směrů
 • Behavioristé přeceňují roli výchovy, neuznávají vrozené psychické dispozice a zcela vyřazují z úvahy vnitřní duševní pochody jako vědou nezkoumatelné

Psychoanalýza

 • založil Sigmund Freud (1856 - 1939)
 • Zkoumá vztah mezi minulými zkušenostmi člověka a jeho současnými problémy (upozorňuje tím na vliv nevědomí na chování člověka)
 • Podle Freuda je člověk vystaven pudům jako základním determinantám svého chování a to zejména pudu sexuálnímu a agresivnímu.
 • Nevědomí má vliv na naše chování. Mezi důležité ukazatele nevědomých procesů patří sen, vtip a tzv. chybné úkony.

Analytická psychologie

 • založil Carl Gustav Jung (1875 - 1961)
 • vytvořil teorii o kolektivním nevědomí lidstva, jež je souborem tzv archetypů (archetypy - předobrazy jsou chápány jako univerzální symboly a podklady, ze kterých se vytvořila naše kultura)
 • Odklon od Freudovy teorie pudů a materialismu.

Tvarová psychologie (gestaltismus)

 • zakladatelé Max Wertheimer (1880 - 1943), Wolfgang Köhler (1887 - 1967)
 • teorie gestaltismu: psychologické jevy vystupují jako celek
 • strukturu a vlastnosti těchto celků nelze odvodit z jednotlivých částí
 • nelze oddělit biologické / psychologické / sociální jevy a procesy

Humanistická psychologie

 • zakladatelé Abraham Maslow(1908 - 1970), Carl R. Rogers (1902 - 1987)
 • oproti behaviorismu - zdůrazňování tvořivosti
 • oproti psychoanalýze - zdůrazňování vědomí a sebeuvědomování

 

 

Dnes 6 základních proudů:

Hlubinná psychologie

 • vychází z klasické psychoanalýzy, analytické psychologie, individuální psychologie a neopsychoanalýzy
 • lidské projevy jsou složitou souhrou vědomých a nevědomých procesů
 • vychází z Freudových teorií a praxe s neurotickými pacienty

Neohumanistická psychologie

 • zabývá se chováním člověka - vnější prostředí a chování organismu ovlivňuje vnitřní organismus

Neobehaviorismus

 • zakladatelem je Edward Tolman (1886 - 1959)
 • radikální behaviorismus, obnovení Watsonova učení. Silná především V USA.
 • na základě analýzy vztahů mezi podněty z okolí a chováním organismu vznikají určité pochody uvnitř jedince, které tyto podněty zprostředkovávají

Kognitivní psychologie

 • zakladatelem je George Kelly (1905 - 1967)
 • za rozhodující jsou považovány poznávací procesy, kterými se vytváří vnitřní obrazy (modely) vnějšího světa
 • skrze modely je člověk schopen sebereflexe a vytváření své hodnotové orientace

Humanistická psychologie

 • vznikla v USA
 • směr v rozporu s hlubinnou analýzou
 • věnuje se tomu, jak člověk vnímá sám sebe, jak prožívá, co se kolem něj děje (sebevyjádření, pravá identita)
 • potřeba zlidšťovat okolí člověka za účelem projevování identity

Transpersonální psychologie

 • zabývá se mimořádnými změmenými stavy vědomí vznikajícími meditací, požitím psychotropních látek, mystickými praktikami a rituály
 • Terapie byla nejprve zakládány na experimentech s LSD. Po jeho zákazu bylo nahrazeno technikou holotropního dýchání.
 • Založil Stanislav Grof - Američan českého původu (1931)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář